Jednání Rady města Proseč č. 5/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
5/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
3. 3. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
2. 4. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
2. 5. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2020
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2023
4. Přehled zůstatku nesplacených úvěrů města Proseč ke dni 31. 12. 2019
5. Smlouva č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
6. Směrnice č.1/2020
7. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu
,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Jana Vábka
8. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu
,,Vyhlídka“ v Proseči od firmy TZB KOMPLET
9. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu
,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Františka Pravce 10. Dopis pana xxxxxxxx
11. Zveřejnění záměru odkupu pozemku p.p.č.2682 v k.ú. Martinice u Skutče
12. Informace starosty o jednání s Ing. Klárou Dostálovou, ministryní pro
místní rozvoj
13. Podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Proseč“
14. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o.
15. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů na zhotovitele akce „Kanalizace Proseč –VI. etapa“
16. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče
města Proseč - Záboří“
17. Nezbytná rozhodnutí starosty města

Dokumenty
u_rm_05_20web_0.pdf
Čt, 04/02/2020 - 13:37
Karolína Víchová
Thumbnail
z_rm_5_20web_0.pdf
Čt, 04/02/2020 - 13:41
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)