Jednání Rady města Proseč č. 4/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
4/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
20. 2. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
7. 3. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
7. 4. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Petr Zvědělík, IČ: 12159859

4. Informace k projektu „Regenerace zeleně města Proseč – III.etapa Prosečské aleje“

5. Cenová nabídka firmy AREA 2000  s.r.o.

6. VZ „Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč,  - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“

7. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč,  - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“

8. Cenová nabídka firmy AREA 2000 s.r.o.

9. VZ „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – zpracování PD“

10. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – zpracování PD“

11. Partnerská smlouva o spolupráci se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale

12. Komisionářská smlouva se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale

13. Cenová nabídka společnosti VIA Consult a.s.

14. Smlouva o poskytnutí daru s firmou Bohemia Steelmont s.r.o.

15. Pořízení nového vozidla

16. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2018

17. Žádost Klubu Hnízdo Proseč z.s. o finanční příspěvek

18. Žádost Jednoty Orel Proseč o finanční příspěvek

19. Žádost FK Proseč, z.s. o finanční příspěvek

20. Žádost TJ SOKOL Proseč o finanční příspěvek

21. Návrh rozdělení příspěvku pro sport

22. Paušální ceny za zřízení věcného břemene

23. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku v k.ú. Česká Rybná

24. Projekt „Lípy republiky 1918 – 2018“

25. Poskytnutí finančního příspěvku obci Choustník

26. Záměr prodeje pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Proseč u Skutče

27. Návrh studie „Vyhlídka“

28.Informace k projednávání možných návrhů pojmenování ulic

29. Podání žádosti o dotaci na projekt „Cestujeme krajem dýmek“

30. Ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 372, Proseč

31. Stanovisko k PD ke stavebnímu povolení „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“

Dokumenty
u_rm_4_18.pdf
St, 03/07/2018 - 15:00
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu