Jednání rady města Proseč č. 27/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
27/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
1. 12. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
8. 12. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 1. 2021

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2021

3. Stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020

5. Neschválení zveřejnění žádosti o odkoupení pozemku

6. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 

7. Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem a HC Proseč

8. Cenovou nabídku firmy U/U Studio s.r.o. na architektonickou studii

9. Dohoda o uznání dluhu a jeho splácení

10. Uzavření mateřské školy v Proseči z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19

11. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč

12. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské družstvo

13. Informace starosty o jednání s ORP Chrudim ve věci instalace stacionárního měření rychlosti vozidel

14. Přijetí daru jako příspěvek na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“

15. Vyřazení majetku veřejného osvětlení

16. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“

Dokumenty