Jednání Rady města Proseč č. 24/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
24/2017
Kategorie
Rada města
Datum konání
28. 11. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
27. 12. 2017
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
28. 1. 2018

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2018

4. Rozpočtové opatření č. 11/RM/2017

5. Výše stočného pro rok 2018

6. Souhlas s realizací stavby a vyjádření k PD pro územní řízení

7. Návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720492437

8. Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu

9. Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro Prosečské služby, spol. s r.o.

10. Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro Město Proseč

11. Pověření dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

12. Prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů

13. Přidělení bytu č. 1 v čp. 372

14. Přidělení bytu č.1 v čp. 344

15. Záměr koupě pozemku p. č. 1060/18 v k. ú. Proseč u Skutče

16. Záměr koupě pozemku p. č. 6 v k. ú. Česká Rybná

17. Finančního dar ve výši 2.000,- Kč pro Orel jednota Proseč

18. Přehled činnosti Klubu seniorů Proseč v roce 2017

19. Finanční podpora Klubu seniorů Proseč v roce 2018

20. Pozvánka města Semily na setkání parohatých měst a obcí

21. Informace starosty ze semináře k novele zákona č. 159/2006 Sb.

22. Postoupení pohledávky s firmou Prosečské služby, spol. s r.o.

23. Informaci místostarosty o místním šetření - vytyčení hranice mezi p.p.č. 3049 a st. 133 v k.ú. Česká Rybná

Dokumenty