Jednání Rady města Proseč č. 22/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
22/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
30. 9. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
31. 10. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
2. 12. 2019

Program:                       

1. Organizační záležitosti

2. Cenová nabídka a uzavření smlouvy s firmou InTePro s.r.o. na TDI a     

BOZP v rámci akce ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

3. Uložení starostovi města Proseč a zaměstnancům městského úřadu Proseč připravit aktualizovaná pravidla na pronajímání a propachtování pozemků majetku města

4. Výpověď z pachtu části  propachtovaných městských pozemků

5. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 107/1 k.ú. Proseč u Skutče o výměře cca 15 m2

6.Vyjádření veřejného ochránce práv v souvislosti se stížností na postup stavebního úřadu Proseč

7. Informace starosty o rozporu znaleckého posudku č. 1934/26/2019, který            

byl zpracován  Státním pozemkovým úřadem

8.Vydání III. verze knihy Prosečsko a Svratecko 1939-1945 a úhrada nákladů,

spojených s přípravou vydání knihy

9. Přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344, Proseč

10. Cenová nabídka Ing. Romana Juránka IČ: 44453558 na renovaci parket

11. Cenová nabídka firmy VODA CZ SERVICE s.r.o., IČ: 27545547 na  výměnu ponorného míchadla

12. Žádost o zalesnění pozemku 1578/1 v k.ú Záboří Proseč

13.Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701)

14. Divadelní vystoupení ,,Fantastická žena“, agentury Familie dne 8.1.2020

15. Úhradu nákladů do výše 2.000.- Kč spojených se změnou č.p              

Dokumenty
z_rm_22_19web.pdf
Čt, 10/31/2019 - 15:34
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
u_rm_22_19web.pdf
Čt, 10/31/2019 - 15:35
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)