Jednání Rady města Proseč č. 21/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
21/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
23. 9. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
29. 10. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 11. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

3. Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913

4. Uložení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

5. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-20160041/VB/01

6. Znalecký posudek č.1934/26/2019 a směnnou smlouvu č.2004S18/49 s Státním pozemkovým úřadem IČO:01312774

7. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče

8. Zveřejnění záměru prodeje  p. p. č. 670/5 v k.ú. Podměstí

9. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná

10. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná

11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 365/1 v k.ú Proseč u Skutče

12. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín

13. Zveřejnění záměru směny části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín

14. Nabídka společnosti DOOKU GROUP a. s, na odkoupení p. p. č. 592/4    

       v k. ú. Miřetín

15. Analýza návrhu směny pozemků s paní Martou Simonatovou

16. Spolupráce města na koncertu organizovaném spolkem JUNÁK-český    

      skaut středisko Toulovec Proseč z.s

17. Cenová nabídka Mgr. Marka Křesťana – Makroils CZ s.r.o.

18. Pořádání divadelního představení ,,ČOCHTAN VYPRAVUJE“

19. Protokol o provedené kontrole Krajským úřadem Pardubického kraje na   

      úseku stavebného úřadu Proseč

20. Protokol o provedené kontrole ČIŽP na ČOV  Proseč

21. Informace starosty o námitce k provedené kontrole ČIŽP

22. Žádost o úpravu Pachtovní smlouvy pana Petra Herynka

24. Informace zpracovatele PENB o změně stavby ,,Sportovní hala Proseč“

25. Oznámení České pošty, pobočky Proseč o zamítnutí změně otevírací doby

26. Plán inventur na rok 2019 a složení inventarizačních komisí

27. Rozpočtové opatření č.4/RM/2019

28. Informace starosty z jednání konaného v Holicích ve věci přepravy    

      stavebního materiálu na výstavbu D35

29. Souhlasy s domovní ČOV pro RD

Dokumenty
z_rm_21_19.pdf
Út, 10/29/2019 - 13:56
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
u_rm_21_19 web.pdf
Út, 10/29/2019 - 14:10
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)