Jednání Rady města Proseč č. 21/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
21/2017
Kategorie
Rada města
Datum konání
17. 10. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
8. 11. 2017
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
7. 12. 2017

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2017

4. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20280

6. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 8.000,- Kč

7. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 39.000,- Kč

8. Cenová nabídka na změnu cenových podmínek služby InfoKanál

9. Podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům č. p. 137 v Proseči“

10. Stížnost pana Martina Groulíka

11. Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravního značení

12. Cenová nabídka na pořízení dávkovací stanice síranu železitého

13. Připomínky manželů Pecinových

14. Smlouva č. IP-12-2008535/VB/1 Proseč u Skutče, Záboří, Kouřil – 799/1

15. Informace starosty

16. Informace starosty o pietní akci na Pasekách

17. Dodatky k Pachtovním smlouvám

18. Likvidační protokol města Proseč

19. Pronájem části pozemku p. č. 1579/15 v k. ú. Záboří u Proseče

20. Smlouva budoucí kupní

21. Komise pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Regenerace zeleně města Proseč – III.etapa – Prosečské aleje“

22. Příprava a financování investiční akce „Park u Sokolovny“

Dokumenty