Jednání rady města Proseč č. 20/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
20/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
27. 8. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
10. 9. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 10. 2020

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Přijetí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb včetně uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem

3. Přijetí individuální investiční dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“

4. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci „Šumsadu 2020“

č. KH/20/23714 s Pardubickým krajem

5. Přijetí individuální neinvestiční dotace na „Odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou D35“, včetně uzavření smlouvy č. ODSH/20/23707 s Pardubickým krajem

6. Přijetí účelové dotace na „Pořízení radiostanic s příslušenstvím a dýchací techniky s příslušenstvím“, včetně uzavření smlouvy č. OKŘ/20/23518 s Pardubickým krajem

7. Dopis z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje s oznámením o nevyhovění žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“

8. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

9. Jmenování členů Školské rady za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč

10. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020

11. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020

12. Zápis o výsledku kontroly ze dne 25. 8. 2020 nahrazující interní audit v souladu se zákonem

13. Poskytnutí věcných darů pro vítěze, spojených s reprezentací města, v rámci soutěže „Extraliga ČR a okresní liga Svitavska v požárním útoku“

14. Žádost firmy ERGOTEP o umístění reklamního banneru z PVC o rozměru 3x1 m

15. Cenová nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu krytů místních komunikací

16. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle soupisu

17. Cenovou nabídku InTePro s.r.o. na technický dozor investora a koordinátora BOZP akce „Sportovní hala Proseč“

Dokumenty