Jednání rady města Proseč č. 10/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
10/2017
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 4. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
15. 5. 2017
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
2. 6. 2017

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Rozpočtové opatření č.2/RM/2017 dle přílohy

4. Protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku

5. Plnění rozpočtu města Proseč k 24.4.2017 dle přílohy

6. Informace starosty k zahájení akce „Kanalizace Proseč- V. etapa“

7. Dohoda o novaci s TJ Sokol Proseč, která řeší využívání Sokolovny a sportovišť v majetku města

8. Cenové nabídky na zajištění bezpečnostních služeb

9.  Výhodnější cenová nabídka na zajištění bezpečnostních služeb

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/2016, kterým se mění termín ukončení doby plnění a fakturace do 30.4.2017

11. Podlicenční smlouvu s FALCON a.s., jejíž předmětem je zajištění licenčních práv na filmy pro Městské kino Proseč

12. Příspěvky z rozpočtu města Proseč pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče a Domov Pod Kuňkou

13. Příspěvek pro projekt Linky důvěry Ústí nad Orlicí na rok 2017

14. Záměr pronájmu obecních pozemků

15. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 01/2016, jejíž předmětem je zajištění kompletní administrace finančních prostředků v rámci projektu „Kanalizace Proseč - V. etapa“

16. Informaci starosty o budoucím jednání se zástupcem s. p.  Lesy České republiky

Dokumenty