Kroniky

Printer Friendly, PDF & Email

Město Proseč připravilo unikátní možnost pro všechny zájemce prohlédnout si v elektronické podobě kroniky města včetně všech místních částí, navíc doplněné o kroniky obce Bor u Skutče (bývalá místní část, historická návaznost). Objevte důležité okamžiky naší historie z pohodlí vašeho domova. Jak byla založena Proseč a jaká je historie místních částí, kdysi samostatných obcí? Kdo slavný nás navštívil nebo jaké tragédie se zde udály? Žili zde vaši předkové a nebo sestavujete třeba rodokmen? Odpovědi na mnohé otázky máte nyní sami možnost získat dobových materiálů, jejichž originály jsou většinou uloženy ve Státním okresním archivu v Chrudimi nebo Státním oblastním archivu v Zámrsku.

Pokud vlastníte historické materiály, rodinné kroniky, nebo máte informace o jiných, zde nezveřejněných kronikách města, obcí, spolků a organizací, prosím kontaktujte nás. Předem děkujeme za jakékoliv informace, k teré pomohou zkompletovat náš archiv města a uchovat cenný historický fond pro naše další generace.

Kontakt:

 • Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
 • Bc. Jan Macháček, starosta, tel. 777 119 957, e-mail: starosta@prosec.cz
 • Stanislava Češková, matrikářka, tel. 468 005 021, e-mai: matrika@prosec.cz
 • Ing. Miluška Rejentová, kronikářka, tel. 603 990 524, e-mail: rejent@rejent.cz

Digitalizované kroniky města a obcí:

Další digitalizované kroniky a archiválie:

Proseč (u Skutče) je poprvé zmiňována jako ves v roce 1349, jako městečko se připomíná roku 1368. Místo bylo několikrát postiženo velkými požáry. Například v roce 1868 vyhořelo 52 stavení a 8 stodol, z náměstí zůstala ušetřena pouze část kolem kostela. Městský archiv uložený v budově místního národního výboru převzal Okresní archiv v Poličce v květnu 1958, delimitace do OA v Chrudimi se uskutečnila roku 1961. První skartaci prováděl v roce 1953 poličský archivář Řípa. Do dnešních dnů se zachovala dvě privilegia z roku 1719 a 1751, nejstarší knihy pocházejí z roku 1837, nejstarší spisy z roku 1781.

Územní vývoj Chrudimska v letech 1848 až 2007

První předchůdci dnešních okresů vznikli v roce 1850. Od té doby proběhly ještě dvě zásadní reformy – v letech 1949 a 1960. Naposledy se území okresu Chrudim měnilo v roce 2007, kdy byla část obcí a jejich místních částí ve východní části přičleněna k okresu Ústí nad Orlicí.

K vývoji správy na Chrudimsku viz následující mapy:

Vliv složitého správního vývoje na uložení archiválií (obce/městyse/města) Proseč (u Skutče):

1848 Městečko náleželo ke statku Nové Hrady:

 • SOA Zámrsk – fond Velkostatek Nové Hrady. Dále jsou v SOA Zámrsk uloženy matriky narozených, oddaných a zemřelých.
 • SOkA Chrudim – například fondy Archiv městyse Proseč (u Skutče), Farní úřad Proseč (u Skutče), fondy cechů atd.

1850 až 1949 samostatná obec, politický okres Vysoké Mýto, soudní okres Skuteč:

 • SOA Zámrsk – například matriky narozených, oddaných a zemřelých.
 • SOkA Ústí nad Orlicí – například fond Okresní úřad Vysoké Mýto I.
 • SOkA Chrudim – například fondy Okresní soud Skuteč, Archiv městyse Proseč (u Skutče), Farní úřad Proseč (u Skutče).

1949 až 1960 samostatná obec, okres Polička:

 • SOkA Svitavy – například fond Okresní národní výbor Polička.
 • SOkA Chrudim – například fond Místní národní výbor Proseč (u Skutče).
 • Matriky s neuplynulou skartační lhůtou jsou uloženy na matričním úřadu.

Od roku 1960 samostatná obec, okres Chrudim:

 • SOkA Chrudim – například fondy Okresní národní výbor Chrudim, Místní národní výbor Proseč (u Skutče), Základní škola Proseč (u Skutče).

Matriky s neuplynulou skartační lhůtou jsou uloženy na matričním úřadu.