Místní poplatky v roce 2015

poplatky.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Místní poplatky v roce 2015 dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky je možné uhradit na pokladně Městského úřadu v Proseči nebo bezhotovostně převodem z účtu podle návodu.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Povinnost platit poplatek má:

- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Sazba poplatku za poplatníka:

- 500 Kč za poplatníka,

- 400 Kč děti do 18 let nebo studující do 26 let (potvrzení o studiu) a senioři ve věku 70 let a více (sleva se vztahuje i na seniory, kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce 70 let a mají trvalý pobyt na území města Proseč - netýká se rekreačních objektů), od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let včetně kalendářního roku, ve kterém dosáhnou tohoto věku

Splatnost: do 31. března 2015

Bezhotovostní platba:

Číslo účtu : 1141642319/0800

Variabilní symbol pro čísla popisná :            1340XY

Variabilní symbol pro čísla evidenční:          1340X0Y

X = kód obce

Proseč             1

Podměstí         2

Záboří               3

Paseky             4

Martinice          5

Česká Rybná  6

Miřetín               7

0 = označení rekreačního objektu

Y = číslo popisné/evidenční

Vzor variabilního symbolu : poplatek za komunální odpad - čp. 421 Proseč 13401421

- ev.č. 17 Mířetín 13407017

 

Poplatek ze psů

Povinnost platit poplatek má:

- držitel psa - fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Proseč, včetně místních částí,

- poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Sazba poplatku:

- osvobozena je osoba osamoceně žijící, starší 65 let, na 1 psa.

Poplatek za psa ročněza prvního drženého psaza druhého a každého dalšího psa
v domech s jedním až dvěma byty v Proseči, Podměstí, Záboří100 Kč200 Kč
v domech s více než dvěma byty v Proseči, Podměstí, Záboří200 Kč400 Kč
v domech s jedím až dvěma byty v ostatních místních částech  50 Kč100 Kč
v domech s více než dvěma byty v ostatních místních částech100 Kč

200 Kč

Splatnost: do 31. března 2015

Bezhotovostní platba:

Číslo účtu : 1141642319/0800

Variabilní symbol : 1341XY (postup sestavení variabilního symbolu je stejný jako u poplatku za komunální odpady)

 

Poplatek z ubytovací kapacity

Povinnost platit poplatek:

- poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu

- poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 5 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Sazba poplatku:

- za každé využité lůžko a den 5 Kč.
- paušální částka za každé lůžko činí 100 Kč/rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Povinnost platit poplatek:

- poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Sazba poplatku - činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

- umístění zařízení pro poskyt. prodeje a služeb, reklamních zařízení, užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 20 Kč / m2 / den
- skládka stavebního a jiného materiálu na obecním pozemku 2 Kč / m2 / den
- při konání městských slavností město stanovuje poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý den prodejního zařízení: 75 Kč / m2 / den
- paušální roční poplatek za umístění restaurační předzahrádky do 30m2 500 Kč / rok

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.


Poplatek ze vstupného

Povinnost platit poplatek:

- poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Sazba poplatku

- vybírá se ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce 10 %
- nově jsou osvobozeny od poplatku všechny akce pořádané školskými, sportovními, zájmovými nebo dobrovolnými organizacemi se sídlem v Proseči nebo místních částech

Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Dokumenty
3. 2. 2015 3. 2. 2015