Poplatky

Printer Friendly, PDF & Email

Informace pro bezhotovostní platby poplatků pro rok 2020 zde.

 

 

 

 

Stočné

Oznámení změny výše stočného na rok 2013

Na základě rozhodnutí Rady města Proseč č. 23/2012 ze dne 19. listopadu 2012 Vám oznamujeme, že pro rok 2013 dochází ke zvýšení ceny stočného. Vypočítaná cena je nejnižší možná při zohlednění zvýšené sazby DPH, inflace a podmínek přidělené dotace na rozvoj kanalizační sítě v minulých letech. Nově se město Proseč stalo na základě výběrového řízení také provozovatelem splaškové kanalizační sítě v obci Bor u Skutče a bude tedy povinno na základě koncesní smlouvy a podmínek SFŽP vybírat v této obci stočné. Vzhledem k rozdílným dotačním podmínkám obou obcí se cena stočného v Proseči a Boru u Skutče bude odlišovat.

Cena stočného v Proseči a Boru u Skutče:

  2013
Proseč 30,40 Kč / m3
Bor u Skutče 39,80 Kč / m3

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15 %.

U stočného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Pokud budete platit stočné v hotovosti na pokladně MěÚ Proseč, prosím přineste si s sebou příslušný daňový doklad (fakturu).

Kde je městská kanalizace a kdo má platit stočné:

 • majitelé nebo nájemci nemovitostí místních částí Proseč, Podměstí, Záboří a Bor u Skutče, kteří jsou napojeni na městskou kanalizici přes septik nebo bez septiku

Provozovatel městské kanalizace:

 • Město Proseč

Kontaktní osoba pro smlouvy a dotazy ke stočnému:

 • Karel Hloušek, člen rady pověřený zavedením stočného (tel. 739 452 641)

Kontaktní osoba pro technické informace ke kanalizačním přípojkám:

 • Josef Soukal, DiS., ředitel firmy Prosečské služby, spol. s r.o. (tel. 468 005 028)

 

SMLOUVY

Smlouvy jsou doručovány ve 3 vyhotoveních a s jedním prohlášením. Po dolnění některých údajů a podepsání  smluv, prosíme vtaťte dvě vyhotovení spolu s prohlášením na Městský úřad Proseč.

Žádáme vlastníky či nájemce nemovitostí, aby opravili případné chybné údaje v dodaných smlouvách, které jsou  sepsány dle získaných údajů pro výběr vodného od vodárenské společnosti a dnes se mohou lišit.

Jak již bylo za druhé pololetí roku 2011 budeme již platit tzv. stočné. Na základě směrnice EU o ochraně ŽP, přesněji o nakládání s odpadními vodami, byly přijaty příslušné zákony, které obcím nad 500 obyvatel přímo nařizují vybudovat ČOV a k tomu odpovídající kanalizace, což naše město má z velké části splněno. Ve zbývajících částech, kde kanalizace chybí nebo nevyhovuje, bude postupně dokončována. Připravují se také podklady pro zpracování projektové dokumentace a následené realizace řádné kanalizační sítě v České Rybné a Mířetíně.

Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a ve znění jeho pozdějších změn ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při jejich likvidaci. To znamená, že vypouštění odpadních vod mimo příslušnou kanalizační síť (např. do vodního toku ať přímo, nebo přes septik) je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Ten stanoví limitní hodnoty znečišťujících látek ve vypoštěných odpadních vodách, četnost jejich rozborů v autorizované laboratoři a jejich předkádání. Veškeré náklady s tím spojené si hradí a zajišťuje vlastník či nájemce nemovitosti.

Pro názornost uvádíme náklady na různou likvidaci odpadních vod. (vydal Moravskoslezský kraj):

Vyvážecí nepropustná žumpa 10 m3

 • pořizovací náklady 40- 50 tis. Kč.
 • Výhody: pouze pro rekreační objekty
 • Nevýhody: časté vyvážení
 • Roční provozní náklady (domácnost 4 osoby): – vyvážení 1 x za 20 dní = 18 x 1.200 = 21.600 Kč

Domovní ČOV

 • pořizovací náklady 50 – 65 tis. Kč
 • Výhody: vysoká účinnost čištění
 • Nevýhody: pořizovací. cena, pravidelné rozbory vypouštěné vody, dlouhodobý výpadek elektřiny a tím její nefunkčnost.
 • Roční provozní náklady 7.000 Kč

Kanalizační přípojka

 • pořizovací náklady: 1500 Kč/bm = při prům. délce přípojky 10 m = 15 tis. Kč
 • Výhody: provozně nenáročné
 • Nevýhody: platba stočného
 • Roční náklady (domácnost 4 os.) při prům. spotř. 150 m3 vody (stoč. 25 Kč/m3) = 3.750 Kč

Samozřejmě bez dotací ze státního rozpočtu, z krajských rozpočtů a v neposlední řadě i z fondů EU, takovéto finančně náročné zařízení nebylo možné vybudovat. I tak si muselo město na počátku vzít značný úvěr na tzv. spoluúčast a nyní musí splácet. Podmínkou získané dotace však je i náslené vybírání stočného, které vychází z výše ročních nákladů na provoz ČOV, kanalizace a na jajich údržbu (nesmí být kalkulován zisk).

Výše stočného nevypočítávalo město Proseč, ale bylo vypočítáno dle dané metodiky na ministerstvu financí a SFŽP. Vybírané stočné bude sloužit ke splácení bankovního úvěru na kanalizaci. Proto snad každý rozumný člověk pochopí, že nic není zadarmo a musí se podílet.

K zahájení výběru stočného již provádějí pracovníci VS Chrudim a.s. nové odečty z vodoměrů, a od této doby z odebraného množství vody bude vypočítáváno stočné. Ti vlastníci či nájemci nemovitostí, kteří používají i jiný zdroj vody, ze kterého jsou odpadní vody odváděny do městské kanalizace, jsou povinni tento zdroj ohlásit provozovateli kanalizace (Městu Proseč). Tuto povinost lze splnit také tím, že jiný zdroj neměřené ale odkanalizované vody označí křížkem v uzavírané smloluvě v její příslušné části. V tomto případě se výše stočnoho stanoví individuálně dle obchodních podmínek, které jsou součástí uzavírané smlouvy o odvádění odpadních vod.

Tam, kde je nemovitost již napojena, nebo nic nebrání v napojení na kanalizační řad, který je schopen přímého odvádění odpadních vod, bude stočné účtováno v plné výši. Tam, kde nelze pustit odpadní vody přímo do kanalizačního řadu pro jeho neodpovídající stav , mohou být tyto vody vypouštěny dále přes stávající septiky na základě vyjímky, ale pouze do doby, než stav městské kanalizace přímé vypouštění v daném místě umožní. Do té doby vzhledem k nákladům na vyvážení a nezávadnou likvidaci sedimentu septiků, bude pro příslušnou nemovitost poskytnuta sleva dle místní vyhlášky o výběru stočného.

V těch případech, kdy nemovitost není napojena na kanalizaci, to znamená, že nevypouští do kanalizace žádné odpadní vody (např. z koupelny, kuchyně apod.), pak musí nezávadnou likvidaci odpadních vod dokládat a to dle způsobu buď vodoprávnímu úřadu, nebo městu Proseč.

Jak je to s likvidací odpadních vod a splašků na vlastní pozemky? Vyvážení splašků na vlastní pozemek je možné omezeně, podléhá jistému řádu (např: vhodné počasí, doba zaorání po rozprostření po pozemku a jeho velikost, množství vyvážených splašků a četnost vývozů v určitém čase, nesmí být ohroženy podzemní vody a pod.).

V případě, že vlastník, či nájemce nemovitosti který je na stávající kanalizaci napojen a smlouvu na odvádění odpadních vod nepodepíše, tak bude postupováno dle obchodních podmínek a to znamená, že jeho kanalizační přípojka bude v místě napojení na veřejnou kanalizaci zaslepena.

Všichni vlastníci či nájemci nemovitostí obdrží od městem Proseč pověřeného pracovníka, případně poštou, nebo vyzvednutím na MěÚ v Proseči smlouvu na odvádění odpadních vod, kterou jedním ze způsobů po podepsání odevzdají zpět.

Karel Hloušek